Office
Journal Information
 • 工程力学
  Engineering Mechanics
  (月刊,1984年创刊)
  主管单位:中国科学技术协会
  主办单位:中国力学学会
  主 编:陆新征
  编辑出版:《工程力学》编辑部
  ISSN 1000-4750 CN 11-2595/O3
Current Issue
Volume 35 Issue 12, 29 December 2018
  
A 4-NODE ISOPARAMETRIC ELEMENT FORMULATED WITH GENERALIZED CONFORMING CONDITIONS
CHEN Xiao-ming, LI Yun-gui
Engineering Mechanics, 2018, 35 (12): 1-6,14.
Abstract ( 115 ) HTML PDF(409KB) ( 93 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.09.0706
LARGE-EDDY-SIMULATION ON COMPLEX TERRAIN BASED ON SPECTRAL ELEMENT METHOD
HU Wei-cheng, YANG Qing-shan, YAN Bo-wen, ZHANG Jian
Engineering Mechanics, 2018, 35 (12): 7-14.
Abstract ( 90 ) HTML PDF(959KB) ( 88 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.08.0663
RESEARCH ON BASIC SHEAR PERFORMANCE OF CONCRETE FILLED RECTANGULAR STEEL TUBULAR MEMBERS WITHOUT END-PLATE
SHI Yan-li, ZHOU Xu-hong, XIAN Wei, WANG Wen-da
Engineering Mechanics, 2018, 35 (12): 25-33.
Abstract ( 72 ) HTML PDF(4464KB) ( 88 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.10.0782
ANALYTICAL MODEL OF ROCKING ELEMENTS BEFORE ROCKING
CUI Hao-ran, WU Gang, FENG De-cheng
Engineering Mechanics, 2018, 35 (12): 34-45.
Abstract ( 93 ) HTML PDF(560KB) ( 63 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.09.0695
EXPANSION OF PRESTRESSED STRAND CORROSION PRODUCTS AND CONCRETE CRACKING PREDICTION
WANG Lei, DAI Li-zhao, YI Ju, ZHANG Xu-hui, ZHANG Jian-ren
Engineering Mechanics, 2018, 35 (12): 54-62.
Abstract ( 71 ) HTML PDF(1139KB) ( 55 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.08.0658
EXPERIMENTAL STUDY ON SHEAR BEHAVIOR OF PRESTRESSED CONCRETE PIPE PILE WITH HYBRID REINFORCEMENT
DU Xin-xi, HU Rui, YUAN Huan-xin, CHENG Xiao-yan, ZONG Liang
Engineering Mechanics, 2018, 35 (12): 71-80.
Abstract ( 59 ) HTML PDF(4548KB) ( 53 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.09.0668
CARRYING-CAPACITIES OF RC SLABS WITH FULLY-FIXED SUPPORTS BASED ON THE COMPRESSIVE-TENSILE MEMBRANE EFFECT
CHENG Song-song, CHEN Wan-xiang, GUO Zhi-kun, ZHANG Yan-yan
Engineering Mechanics, 2018, 35 (12): 81-88.
Abstract ( 49 ) HTML PDF(364KB) ( 39 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.09.0673
STOCHASTIC IMPERFECTION PROPAGATION METHOD FOR SPATIAL STRUCTURES BASED ON INVERSION RECKONING
ZHU Zhao-chen, LUO Yong-feng, HUANG Qing-long, XIANG Yang
Engineering Mechanics, 2018, 35 (12): 89-97.
Abstract ( 46 ) HTML PDF(604KB) ( 28 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.09.0680
A METHOD FOR THE SEISMIC VULNERABILITY ASSESSMENT OF CORRODED STEEL STRUCTURES
XU Shan-hua, ZHANG Zong-xing, LI Rou, WEI Long-hu
Engineering Mechanics, 2018, 35 (12): 107-115.
Abstract ( 70 ) HTML PDF(2039KB) ( 54 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.09.0692
STRENGTH CALCULATION AND ECCENTRIC COMPRESSIVE TEST OF STEEL TUBE-REINFORCED CONCRETE COMPOSITE COLUMNS
KE Xiao-jun, SU Yi-sheng, SHANG Xiao-yu, SUN Hai-yang
Engineering Mechanics, 2018, 35 (12): 134-142.
Abstract ( 61 ) HTML PDF(980KB) ( 57 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.09.0717
EXPERIMENTAL RESEARCH ON FLEXURAL BUCKLING OF STAINLESS STEEL WELDED BOX-SECTION BEAM-COLUMNS
YANG Lu, NING Ke-yang, BAN Hui-yong, ZHAO Meng-han
Engineering Mechanics, 2018, 35 (12): 143-150.
Abstract ( 37 ) HTML PDF(1423KB) ( 22 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.09.0741
EFFECT OF STRUCTURAL SIZE ON SEISMIC PERFORMANCE OF REINFORCED CONCRETE SHORT COLUMNS—A MESO-SCALE STUDY
ZHANG Shuai, JIN Liu, LI Dong, DU Xiu-li
Engineering Mechanics, 2018, 35 (12): 164-174.
Abstract ( 72 ) HTML PDF(11218KB) ( 61 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.10.0765
SEISMIC DAMAGE ASSESSMENT PROCEDURE OF STRUCTURES BY USING SIMPLIFIED IDA
WANG Feng, LI Hong-nan
Engineering Mechanics, 2018, 35 (12): 194-202.
Abstract ( 80 ) HTML PDF(405KB) ( 64 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2018.04.0246
STUDY OF COMPREHENSIVE MONITORING TECHNOLOGY OF THE CONSTRUCTION PROCESS OF COMPLEX LARGE-SPAN SPATIAL STEEL STRUCTURES
LEI Su-su, LIU Yu-fei, DUAN Xian-jun, GUO Xiao-hua, LI Xue-fei, LI Jian-hua, HOU Jin-feng, LI Hai-bing, YANG Jian-ping, XING Kun-tao, CUI Zheng-tao, GUAN Jian, BI Deng-shan, NIE Xin
Engineering Mechanics, 2018, 35 (12): 203-211.
Abstract ( 80 ) HTML PDF(3823KB) ( 42 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2018.09.0836
MECHANICAL ANALYSIS OF BURIED SUSPENDED PIPELINE UNDER THE ACTION OF COLLAPSE
XU Li-wei, LIU Xu, CHEN Fu-quan
Engineering Mechanics, 2018, 35 (12): 212-219,228.
Abstract ( 54 ) HTML PDF(602KB) ( 43 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.11.0837
THERMOMECHANICAL BUCKLING ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED SHALLOW SPHERICAL SHELLS
ZHAO Wei-dong, GAO Shi-wu, MA Hong-wei
Engineering Mechanics, 2018, 35 (12): 220-228.
Abstract ( 82 ) HTML PDF(690KB) ( 45 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.09.0686
STUDY ON DYNAMIC RESPONSE OF FLOATING OFFSHORE WIND TURBINE BASED ON STRETCHING-BENDING-TORSION COUPLED NONLINEAR MOORING LOADS
LI Yan, TANG You-gang, ZHU Qiang, QU Xiao-qi, LIU Li-qin
Engineering Mechanics, 2018, 35 (12): 229-239.
Abstract ( 54 ) HTML PDF(1512KB) ( 32 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.09.0676
RESEARCH ON MOVEMENT LAW OF GAS-SOLID TWO-PHASE FLOW IN CONVERGENT-DIVERGENT NOZZLE
LI Ping, XIAO Liang-hua, HE Wei-feng, HOU Xiao-song
Engineering Mechanics, 2018, 35 (12): 240-247.
Abstract ( 56 ) HTML PDF(1870KB) ( 27 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.10.0754
ULTIMATE STRENGTH PREDICTION OF STEEL PLATE WITH RANDOM PITTING CORROSION DAMAGE
WANG Ren-hua, ZHAO Sha-sha
Engineering Mechanics, 2018, 35 (12): 248-256.
Abstract ( 88 ) HTML PDF(835KB) ( 43 )
https://doi.org/10.6052/j.issn.1000-4750.2017.11.0796